top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR
1.1. SATICI:
Unvanı: KORZAYKOCAK.ORG
Adresi: Doğuş Mah. Şairatifi Sk. No:26 Karatay/Konya
Telefon: +90 552 344 08 90
1.2. ALICI (“TÜKETİCİ”):
https://www.korzaykocak.org/ isimli web sitesi üzerinden ilgili hizmeti online olarak
satın alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Adı-Soyadı/Unvanı:
Adresi :
Telefon:
Email:
MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, TÜKETİCİ’nin internet sitesinden elektronik
ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmeti ve ifası ile ilgili
olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların
hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU HİZMET, ÖDEME VE İFAYA İLİŞKİN BİLGİLER
3.1- Sözleşme konusu hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel
nitelikleri
3.2- Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle,
TÜKETİCİ, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit
edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili
hükümlerin Banka ve TÜKETİCİ arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ayrıca, Kredili satış imkanının Bankalar tarafından sadece Banka Müşterisi olan
TÜKETİCİ’ye sağlanması nedeniyle, TÜKETİCİ, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili
bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince
faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve TÜKETİCİ arasındaki Anında/Mesafeli
Alışveriş Kredisi sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi
verme ve detaylı ödeme planının oluşturulması Bankanız inisiyatifindedir.
3.3 – İade Prosedürü:
TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan hizmetin çeşitli
sebeplerle ifa edilememesi veya hakem heyeti kararları ile TÜKETİCİ’ye bedel iadesine karar
verilen durumlarda, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:
a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü
Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, TÜKETİCİ ürünü kaç taksit ile aldıysa
Banka TÜKETİCİ’ye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin
tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların
TÜKETİCİ’nin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma
düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka
tarafından aktarılır. TÜKETİCİ’nin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade
tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve
TÜKETİCİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade
öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş
olacaktır.
Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme
gereği TÜKETİCİ’ye nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu
olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka’ya
nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür
gereğince TÜKETİCİ’ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın
Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür
gereğince yapılacaktır.
TÜKETİCİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.
b) Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü
İade, TÜKETİCİ’den banka hesap bilgileri istenerek, TÜKETİCİ’nin belirttiği hesaba (hesabın
fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT
şeklinde yapılacaktır.
SATICI bankaya hizmet bedelinin tamamını tek seferde geri öder.
Havale/EFT yoluyla alınmış hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu
sözleşme gereği TÜKETİCİ’ye nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz
konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı
Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış
olduğumuz prosedür gereğince TÜKETİCİ’ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır.
TÜKETİCİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.
MADDE 4- CAYMA HAKKI
TÜKETİCİ, SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden 14 (‘‘on dört’’) gün
içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşme kapsamında sözleşmenin kurulduğu gün
başlar. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından hizmet ifasına kadar olan süre içinde
de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
Belirli bir süre boyunca hizmet ifasının yapıldığı sözleşmelerde, TÜKETİCİ’nin veya
TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk hizmeti aldığı gün esas alınır. Cayma
bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan www.korzaykocak.com’da yer alan adreslerimize
iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yaparak cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.
Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya
sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin
sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin
sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan
mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan
mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması
halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin
sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların
teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama,
yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın
değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya TÜKETİCİ’ye anında teslim
edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ’nin onayı ile ifasına başlanan
hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER
5.1- TÜKETİCİ, internet sitesinde sözleşme konusu hizmete ilişkin ön
bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan
eder.
5.2- Hizmet sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde ifa edilecektir. Hizmetin ifa
edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir.
5.3- Sözleşme konusu hizmet, TÜKETİCİ’dan başka bir kişi/kuruluşa ifa edilecek ise, ifa
edilecek kişi/kuruluşun ifayı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
5.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun
ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
5.5- Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin bedelinin TÜKETİCİ’nin tercih
ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya
banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6- Hizmet ifasından sonra TÜKETİCİ’ya ait kredi kartının TÜKETİCİ’nin kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması
nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde,
TÜKETİCİ’nin kendisine teslim edilmiş olması durumunda hizmet bedeli TÜKETİCİDEN
tahsil edilecektir.
MADDE 6- UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk
Türk Hukuku’dur.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Ticaret Bakanlığı
tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya
TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,söz
konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ
ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.
Hizmet alımının gerçekleşmesi durumunda TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul
etmiş sayılır.
SATICI: KORZAYKOCAK.COM, KORZAYKOCAK.ORG
ALICI: https://www.korzaykocak.com/  https://www.korzaykocak.org/ web sitesi üzerinden hizmet alımı yapan kullanıcıdır.
TARİH: Kullanıcının ödemeyi gerçekleştirdiği tarih sözleşme başlangıç tarihi olarak kabul
edilecektir.

bottom of page